पुर्णनांव संदानशिव सुनिल नाना
पत्ता प्लाँटनं. 49/2. गणेश नगरसाक्री. ता. साक्री. जि. धुळे.
मोबाईल 9922588552, 9404576234
जन्मतारीख 01/06/1974
शिक्षण M.A. SET
विषय राज्यशास्त्र
नियुक्ती दिनांक 09/01/2004
अनुभव वर्ष 7 years
सहभाग
१.     ७ ते१० जाने. २००१ प्रताप महा.अमळनेर येथे आयोजित “चौथी युवा राष्ट्रीय संसद स्पर्ध्यत व कार्यशाळेत यशस् वीसहभाग.
२.     १० डिसें. २००३ रुख्मिणीताई कला व वाणिज्य महिलामहा.अमळनेर व सामाजिक राष्ट्रीय एकात्मता समिती महाराष्ट्र राज्ययांच्या संयुक्त चर्चासत्रात सहभाग.
३.     २,३ आँक्टॊ. २००५ सि.गो.पाटील महा.साक्री.येथे “मानवीहक्क व मुल्यशिक्षण’’या विषयावरील चर्चासत्रात सहभाग.
४.    १७ ते २३ सप्टें. २००७ जयहिंदमहा. धुळेयेथे. “ Human Right and Values in Education” यासात दिवसीय राज्यस्तरीय चर्चासत्रात “भारतातील मानवीहक्कांचे उल्लंघन” याविषयावर निंबधवाचन.
५.    १३,१४,१५ फेब्रु. २००७ पिपल्सकाँलेज नांदेडयेथे महाराष्ट्र राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन परिषदेच्या २६ व्या अधिवेशनात सहभाग.
६.     २/१२/२००९ ते २९/१२/२००९ याकालावधीतडाँ .बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद येथे “Orientetion “ कोर्सपुर्ण केला.